Privacy

Blink hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy.

Blink gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van de website is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

 

Privacyverklaring Gemeenschappelijke Regeling BLINK

Gemeenschappelijke Regeling BLINK verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening aan gemeenten en in het kader van de afvalinzameling. Uiteraard gaat Gemeenschappelijke Regeling BLINK vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Voor een gedeelte van de hierna genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens geldt de gemeente als verantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving. Daarnaast geldt Gemeenschappelijke Regeling BLINK voor een deel van de verwerkingen mede als verantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving. Om u volledig te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling informeren wij u zowel namens Gemeenschappelijke Regeling BLINK als namens de gemeenten waar wij diensten aan verlenen. U kunt voor vragen over deze verwerkingen van uw persoonsgegevens bij ons terecht.

 

Contactgegevens

Gemeenschappelijke Regeling BLINK

Gerstdijk 1

5704 RG Helmond

0800 - 0492

 

Gegevensverwerkingen

In het kader van de afvalinzameling en de diensten die Gemeenschappelijke Regeling BLINK aan gemeenten verricht worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 

Afvalinzameling aan of bij huis:

 • adresgegevens (zonder persoonsnamen);
 • nummer milieupas, druppel, sleutel of nummer minicontainer; uniek identificatienummer, niet gekoppeld aan persoonsnamen;
 • aantal ledigingen of stortingen (via chip in minicontainers of via milieupas)
 • aantal ledigingen of stortingen bij ondergrondse of bovengrondse containers
 • soort afval
 •  
 • Milieustraat: 
 • ·         adresgegevens (via milieupas en/of op andere wijze)
 • ·         hoeveelheid en soort stortingen (via milieupas of weging)
 • ·         kenteken
 • ·         camerabeelden bij locaties van Gemeenschappelijke Regeling BLINK
 • ·         bezoekersregistratie bij locaties van Gemeenschappelijke Regeling BLINK (toegangscontrole) 

Contact en informatie (bij verzoek, aanvraag, melding of klacht via telefoon of website):

 • ·         NAW-gegevens
 • ·         telefoonnummer
 • ·         e-mailadres
 • ·         rekeningnummer (indien nodig)
 • ·         inhoud verzoek/klacht/melding

 

Website:

 • ·         IP adres https://www.mijnblink.nl: 213.197.220.120
 • ·         IP adres https://mijnblink.nl: 213.197.220.120
 • ·         betaalgegevens (facturatieadres, IBAN, betaalmethode, betaalgedrag)
 • ·         informatie die u zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld de gegevens die u invult in een open veld op ons contactformulier)
 • ·         uw reacties op e-mails en andere communicatie-uitingen van Gemeenschappelijke Regeling BLINK
 • ·         de door u ingevulde klantonderzoeken
 •  

App:

 • ·         Telefoonnummer

 

Doelen van verwerking

In het kader van haar dienstverlening verwerkt Gemeenschappelijke Regeling BLINK uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden die de gemeenten daarvoor stellen, zoals:

 • ·         Behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid
 • ·         Afvalinzameling, waaronder adres gebonden inzameling (zoals grofvuil ophalen op afspraak)
 • ·         Uitgifte van milieupassen of minicontainers
 • ·         De inning en berekening van afvalstoffenheffing
 • ·         Voorkomen van afvaltoerisme
 • ·         Voorkomen van afvalstortingen door bedrijven bij voorzieningen voor huishoudens
 • ·         Beheer van en controle op het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen, waaronder beheer en beveiliging van de milieustraat
 • ·         Controle op de naleving van en handhaven van de gemeentelijke afvalstoffenverordening   
 • ·         Het verbeteren van de efficiency van de inzameling van afvalstoffen voor kostenbeheersing (zoals routeoptimalisatie)
 • ·         De beantwoording van vragen, het behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot afvalinzameling
 • ·         Communicatie en verstrekken van informatie over afvalinzameling
 • ·         Het geven van voorlichting over afvalstoffen en milieu
 • ·         Analyseren van de (effectiviteit van de) inzameling van afvalstoffen
 • ·         Naleving van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen
 • ·         Toesturen van bestelde producten en artikelen vanuit burgerportaal / afvalbalie 

 

Grondslag voor verwerking

Gemeenschappelijke Regeling BLINK verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening voor de gemeente en voor zover noodzakelijk om de afvalinzameling zo klantvriendelijk mogelijk uit te voeren. De gerechtvaardigde belangen van het Gemeenschappelijke Regeling BLINK zijn klantvriendelijkheid, efficiëntie, behalen van bedrijfsdoelen.

 

Indien een deel van de verwerking is gebaseerd op toestemming zal de volgende aanvullende informatie moeten worden verstrekt:

 

U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming op ieder moment in te trekken. Dat kunt u doen door een brief of email te schrijven aan de klantenservice. Indien u uw toestemming intrekt zal Gemeenschappelijke Regeling BLINK vanaf dat moment uw persoonsgegevens die op deze grondslag zijn verwerkt niet meer verwerken. De persoonsgegevens die tot de intrekking zijn verwerkt blijven rechtmatig verwerkt. Uw persoonsgegevens die onder een andere grondslag worden verwerkt zullen nog wel verwerkt worden. 

 

Derden

Gemeenschappelijke Regeling BLINK wisselt persoonsgegevens uit met de gemeenten in het kader van haar dienstverlening aan die gemeente.

 

Daarnaast kan Gemeenschappelijke Regeling BLINK voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden aan wie in dat kader uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt. Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden verstrekt aan partijen die betrokken zijn bij de inzameling van afval, het onderhoud van de ICT-systemen en de bezorging van uw bestelling. Deze derden zullen deze gegevens uitsluitend verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Gemeenschappelijke Regeling BLINK heeft met deze derden afspraken gemaakt over de wijze waarop met de persoonsgegevens mag worden omgaan. Zo is onder meer afgesproken dat de persoonsgegevens geheim moeten worden gehouden en adequaat moeten worden beveiligd. 

 

Uw persoonsgegevens zullen door Gemeenschappelijke Regeling BLINK niet aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en het bewaarbeleid van de gemeente.

 

Beveiliging

Gemeenschappelijke Regeling BLINK neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Gemeenschappelijke Regeling BLINK hanteert een beveiligingsbeleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling. Dit beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast.

 

Uw rechten

Een verzoek met betrekking tot uw recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling kunt u richten aan uw gemeente.

 

Als u het verzoek bij Gemeenschappelijke Regeling BLINK indient, zal Gemeenschappelijke Regeling BLINK dit verzoek doorsturen naar uw gemeente.

 

Vragen over deze privacyverklaring kunt u richten aan:

 

Gemeenschappelijke Regeling BLINK

O.v.v. privacyverklaring

Gerstdijk 1

5704 RG Helmond

klantenservice@mijnblink.nl

 

Wijzigingen privacyverklaring

Gemeenschappelijke Regeling BLINK kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website bij de informatie over afvalinzameling gepubliceerd. Gemeenschappelijke Regeling BLINK raadt u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 Datum laatste wijziging: 5 december 2019

 

 

Privacyverklaring mobiele app

De Gemeenschappelijke Regeling BLINK (BLINK) gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze mobiele app is de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

 

Privacybeleid

Gemeenschappelijke Regeling BLINK biedt de BLINK-app aan als een gratis app. Deze dienst wordt gratis door Gemeenschappelijke Regeling BLINK verstrekt en is bedoeld voor gebruik zoals ze is.

 

Als u ervoor kiest om onze Service te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in verband met dit beleid. De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt gebruikt voor het leveren en verbeteren van de service. We zullen uw informatie niet gebruiken of delen met iemand anders dan zoals beschreven in dit privacybeleid.

 

De in dit privacybeleid gebruikte termen hebben dezelfde betekenis als in onze Algemene voorwaarden, die toegankelijk is via BLINK, tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid.

 

Verzameling en gebruik van informatie

Voor een betere ervaring tijdens het gebruik van onze Service, kunnen we van u verlangen dat u ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt, waaronder maar niet beperkt tot pushnotificatie, postcode en huisnummer. De door ons gevraagde informatie wordt door ons bewaard en gebruikt zoals beschreven in dit privacybeleid.

De app maakt gebruik van services van derden die mogelijk informatie verzamelen die wordt gebruikt om u te identificeren.

Link naar het privacybeleid van externe serviceproviders die door de app worden gebruikt

Google Play-services (https://policies.google.com/privacy)

 

Loggegevens

We willen u laten weten dat wanneer u onze Service gebruikt, we in geval van een fout in de app gegevens en informatie (via producten van derden) op uw telefoon verzamelen, genaamd Loggegevens. Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres (device protocol), de apparaatnaam, de versie van het besturingssysteem, de configuratie van de app bij gebruik van onze service, het tijdstip en de datum van uw gebruik van de service en andere statistieken.

 

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die vaak worden gebruikt als anonieme unieke ID's. Deze worden naar uw browser verzonden vanaf de websites die u bezoekt en worden opgeslagen op het interne geheugen van uw apparaat.

Deze Service gebruikt deze "cookies" niet expliciet. De app kan echter code van derden en bibliotheken gebruiken die 'cookies' gebruiken om informatie te verzamelen en hun services te verbeteren. U hebt de mogelijkheid om deze cookies te accepteren of te weigeren en te weten wanneer een cookie naar uw apparaat wordt verzonden. Als u ervoor kiest om onze cookies te weigeren, kunt u sommige delen van deze service mogelijk niet gebruiken.

 

Dienstverleners

Om de volgende redenen kunnen we externe bedrijven en personen in dienst nemen:

          Om onze service te vergemakkelijken;

          Om de Service namens ons te leveren;

          Servicegerelateerde services uitvoeren; of

          Om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze service wordt gebruikt.

We willen gebruikers van deze service informeren dat deze derden toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens. De reden is om namens ons de taken uit te voeren die aan hen zijn toegewezen. Ze zijn echter verplicht om de informatie voor geen enkel ander doel openbaar te maken of te gebruiken.

 

Veiligheid

We waarderen uw vertrouwen in het verstrekken van uw persoonlijke gegevens, dus we streven ernaar om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om deze te beschermen. Maar vergeet niet dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig en betrouwbaar is en we kunnen de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

 

Links naar andere sites

Deze Service kan links naar andere sites bevatten. Als u op een link van derden klikt, wordt u naar die site geleid. Merk op dat deze externe sites niet door ons worden beheerd. Daarom raden wij u ten zeerste aan om het Privacybeleid van deze websites te lezen. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Daarom wordt u geadviseerd deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op deze pagina zijn geplaatst.

 

Neem contact met ons op

Als u vragen of suggesties heeft over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.